Vittnesstöd

Brottsofferjourens vittnesstödjare finns på plats i Kristianstad Tingsrätt när det är förhandlingar.

Det finns ett vittnesstödsrum där man kan sitta ostörd och få information om hur rättegången går till.

Är man kallad som vittne, målsägande eller anhörig och har frågor inför rättegången kan man kontakta oss innan och få information och stöd.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en informationsfilm om hur processen före, under och efter en rättegång går till.
Du hittar den här www.rattegangsskolan.se

Vittnesstödjare

Den som skall fungera som vittnesstödjare måste genomgå en utbildning som sköts i samarbete mellan brottsofferjourerna och Brottsoffermyndigheten.
För att rättskipningen skall fungera är det nödvändigt att personer som skall höras i en rättegång verkligen vågar berätta vad de iakttagit. Ibland handlar det om att stå emot påtryckningar från den åtalade och att uthärda i vissa fall närgångna frågor, ibland är det hela förhörssituationen för den som skall höras som upplevs som plågsam. Vittnesstödjarens uppgift skiljer sig aningen från brottsofferstödjarens.

Vittnesstödjaren träffar vittnen och målsägare i mycket korta perioder i jämförelse med brottsofferstödjaren. En annan viktig aspekt som vittnesstödjaren måste iaktta är att inte påverka vittnet med egna åsikter inför rättegången.