044-121733

Verksamhetsberättelse 2020

Brottsofferjouren Nordöstra Skåne Kristianstad – Bromölla – Östra Göinge Verksamhetsberättelse 2020 Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren Nordöstra Skåne är en del av Brottsofferjouren Sverige. Värdegrund Följande fyra ord med sina beskrivningar anger de förhållningsätt som varje person som är aktiv inom Brottsofferjouren har i sitt arbete gentemot brottsutsatta, vittnen och anhöriga (stödsökande) och varandra i organisationen. Engagerad Vi drivs av en vilja att hjälpa stödsökande att hantera sin situation utan att överta ansvar från den utsatta personen genom att - erbjuda lugn och trygg samtalsmiljö - vara intresserade av utvecklingen i det lokala samhället och omvärlden i övrigt. - ge information, praktiska råd och stöd Empatisk Vi bekräftar den stödsökandes upplevelse utan att ta ställning i sakfrågor genom att - respektera olikheter - lyssna aktivt - vara inkännande Trovärdig Vi förmedlar information utifrån den stödsökandes situation utan att låta våra egna behov och intressen styra genom att - använda vår erfarenhet och kunskap - så långt möjligt sätta oss in i den stödsökandes upplevelse - respektera den stödsökandes integritet Ansvarskännande Vi tar ansvar för att vi gör det som vi lovat att göra och att det vi gör ligger inom vårt uppdrag och den egna förmågan genom att - ha god självkännedom - vid behov hänvisa stödsökande till andra inom den egna organisationen eller till någon annan ideell organisation - vid behov hänvisa stödsökande, exempelvis till socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller juridisk expertis VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 STYRELSE Ordförande Tove Treschow Kassör Staffan Lundbom Ledamot Ewa Wemby Ledamot Magnus Åkesson Ledamot Åsa Gustafsson Ledamot Dragan Nedelén Ledamot Ann-Sofie Lod Stolpe Revisor Ellena Dellios Vukic Revisor Torgny Persson Revisorsuppleant Sven Rosenberg Valberedningen Christer Nilsson Tove Treschow Samordnare Christina Silverbern STYRELSEMÖTE Brottsofferjouren Nordöstra Skåne har haft tre protokollförda styrelsemöten under 2020. PERSONAL Jouren har en anställd samordnare på 100 %. I verksamheten finns 24 ideellt arbetande stödpersoner, vittnesstödjare och styrelsemedlemmar. De har alla avlagt tysthetslöfte, lämnat utdrag ur belastningsregistret, gått igenom en grundutbildning och får kontinuerlig fortbildning. Brottsofferjouren har haft 912 direkta kontakter och 347 åtgärder med totalt 413 brottsoffer och anhöriga under 2020. 29 % tog den första kontakten med oss på egen hand. Vittnesstödjarna har enligt redovisad statistik träffat; 44 kvinnliga vittnen, 67 manliga vittnen, 28 kvinnliga målsägande, 37 manliga målsägande, 52 anhöriga 6 tilltalade, samt 7 informationstillfällen. Sammanfattningsvis 235 personliga möten vid tingsrätten i Kristianstad. Vittnesstöden har arbetat 204 timmar ideellt i tingsrätten. Kontakten med Kristianstad tingsrätt fungerar bra. Vittnesstödsverksamheten är påverkad av pandemin och rådande restriktioner. Stödpersonerna har kontakt med brottsoffer, anhöriga och vittnen för att ge stöd, lyssna och vara en god medmänniska med en stor kunskap om just brottsoffer. Stödpersonerna finns också till hands för att kunna ge hjälp i kontakt med myndighet, försäkringsbolag, polis, andra institutioner samt skadeståndsansökningar till Brottsoffermyndigheten. Vittnesstödsverksamhetens syfte är att förbättra bemötandet av och informationen till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång, vilket medför en större grundtrygghet för dessa personer. Ett lugnt vittne är ett bra vittne, som bidrar till en ökad rättssäkerhet. Vittnesstödjarna erhåller milersättning till och från tingsrättsförhandlingar med gängse 18,50 kronor per mil samt lunchersättning för heldag i tingsrätten. VERKSAMHET Våra kommuner Kristianstad och Bromölla ger 5 kr/kommuninvånare och år i verksamhetsstöd. Sedan tidigare erhåller jouren 3 kr/kommuninvånare från Östra Göinge kommun. I vår verksamhetsplan för 2020 ligger fokus på ökad samverkan, synliggörande och som konsekvens av det ett fortsatt stärkt stöd för stödsökande. Utbildningar och konferenser Interna Under 2020 har vi haft färre BOJ-träffar fysiskt pga pandemin. Under sommarhalvåret kunde vi mötas utomhus vid ett par tillfällen. Dessa tillfällen är ett tillfälle för alla i jouren att träffas och utbyta erfarenheter. Vid dessa tillfällen har vi även vidareutbildning och externa föreläsare. Vi har gemensamma träffar för vittnesstöd och brottsofferstöd. -Utbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd var planerat till april 2020. Pandemin gjorde att denna flyttades fram till september 2020. Inte heller i september var smittläget sådant att den kunde genomföras utan är flyttad till 2021. Då vi har ett antal intresserade blivande volontärer så hoppas vi på utbildning snarast. Externa En tydlig och klar utveckling under 2020 är att många föreläsningar, konferenser och kurser har varit digitala. Detta har gjort att vi kunnat erbjuda alla aktiva inom jouren flera olika tillfällen till vidareutbildning. - Konferens för samordnare – digitalt. Brottsofferjouren Sverige. - Konferens för ordförande - digitalt. Brottsofferjouren Sverige. SPONSORER & EKONOMI Ett stort tack riktas till alla våra bidragsgivare som gör vår verksamhet möjlig. Bromölla kommun Centerns kommunkrets Bromölla Näsum Kristianstads kommun Östra Göinge kommun Axelssons Conditori Bäckaskog slott Brottsofferjourens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret finns tillgänglig på årsmöte i form av balansrapport & resultatrapport. Kristianstad 2021-03-09 Tove Treschow Dragan Nedelén Ordförande Ledamot Staffan Lundbom Ewa Wemby Kassör Ledamot Magnus Åkesson Åsa Gustafsson Ledamot Ledamot Ann-Sofie Lod Stolpe Ledamot
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.