044-12 17 33

Verksamhetsberättelse 2018

 

 

Brottsofferjouren

 Nordöstra Skåne

 

Kristianstad – Bromölla – Östra Göinge

 

 

 

Verksamhetsberättelse

 

2018

 

 

 

 

 

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Nordöstra Skåne är en del av Brottsofferjouren Sverige.

Värdegrund

 

Följande fyra ord med sina beskrivningar anger de förhållningsätt som varje person som är aktiv inom Brottsofferjouren har i sitt arbete gentemot brottsutsatta, vittnen och anhöriga (stödsökande) och varandra i organisationen.

 

Engagerad

Vi drivs av en vilja att hjälpa stödsökande att hantera sin situation utan att överta ansvar från den utsatta personen genom att

 • erbjuda lugn och trygg samtalsmiljö
 • vara intresserade av utvecklingen i det lokala samhället och omvärlden i övrigt.
 • ge information, praktiska råd och stöd

 

Empatisk

Vi bekräftar den stödsökandes upplevelse utan att ta ställning i sakfrågor genom att

 • respektera olikheter
 • lyssna aktivt
 • vara inkännande

 

Trovärdig

Vi förmedlar information utifrån den stödsökandes situation utan att låta våra egna behov och intressen styra genom att

 • använda vår erfarenhet och kunskap
 • så långt möjligt sätta oss in i den stödsökandes upplevelse
 • respektera den stödsökandes integritet

 

Ansvarskännande

 Vi tar ansvar för att vi gör det som vi lovat att göra och att det vi gör ligger inom vårt uppdrag och den egna förmågan genom att

 • ha god självkännedom
 • vid behov hänvisa stödsökande till andra inom den egna organisationen eller till någon annan ideell organisation
 • vid behov hänvisa stödsökande, exempelvis till socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller juridisk expertis

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

 

STYRELSE

 

Ordförande                Tom Riese

Vice ordförande         Anna Nilsson

Kassör                      Staffan Lundbom

Ledamot                    Stefan Haskå

Ledamot                   Stefan Sturesson

Ledamot                    Britt-Marie Angergård

Suppleant                  Lina Hallberg
Sekreterare                               

Suppleant                  Monica Roos

 

Revisor                     Ellena Dellios Vukic

Revisor                     Torgny Persson

Revisorsuppleant       Sven Rosenberg

 

 

Valberedningen         Christer Nilsson

                                 Ewa Wemby

                                

                                

 

Samordnare              Christina Silverbern

 

 

 

 

STYRELSEMÖTE

Brottsofferjouren Nordöstra Skåne har haft sju protokollförda styrelsemöten under 2018.

PERSONAL

Jouren har en anställd samordnare på 100 %.

I verksamheten finns 25 ideellt arbetande stödpersoner, vittnesstödjare och styrelsemedlemmar.
De har alla avlagt tysthetslöfte, lämnat utdrag ur belastningsregistret, gått igenom en grundutbildning och får kontinuerlig fortbildning.

Brottsofferjouren har haft 1070 direkta kontakter och 373 åtgärder med totalt 401 brottsoffer och anhöriga under 2018. 46 % tog den första kontakten med oss på egen hand.

Stödpersonerna har arbetat ideellt med direkt brottsofferstöd 500 timmar.

Stödpersoner och vittnesstödjare har arbetat ideellt 350 timmar med indirekt brottsofferarbete.

Styrelsemedlemmarna har arbetat 200 timmar ideellt för Brottsofferjourens räkning.

Vittnesstödjarna har enligt redovisad statistik träffat; 119 kvinnliga vittnen, 144 manliga vittnen, 41 kvinnliga målsägande, 37 manliga målsägande, 102 anhöriga samt 21 tilltalade, samt 27 informationstillfällen.
Sammanfattningsvis 491 personliga möten vid tingsrätten i Kristianstad. Vittnesstöden har arbetat 395 timmar ideellt i tingsrätten. Kontakten med Kristianstad tingsrätt fungerar bra.

Stödpersonerna har kontakt med brottsoffer, anhöriga och vittnen för att ge stöd, lyssna och vara en god medmänniska med en stor kunskap om just brottsoffer. Stödpersonerna finns också till hands för att kunna ge hjälp i kontakt med myndighet, försäkringsbolag, polis, andra institutioner samt skadeståndsansökningar till Brottsoffermyndigheten.

Vittnesstödsverksamhetens syfte är att förbättra bemötandet av och informationen till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång, vilket medför en större grundtrygghet för dessa personer. Ett lugnt vittne är ett bra vittne, som bidrar till en ökad rättssäkerhet.
Vittnesstödjarna erhåller milersättning till och från tingsrättsförhandlingar med gängse 18,50 kronor per mil samt lunchersättning för heldag i tingsrätten.

 

 

VERKSAMHET

Våra kommuner Bromölla och Östra Göinges ger 3 kr/kommuninvånare och år i verksamhetsstöd. Sedan tidigare erhåller jouren 5 kr/kommuninvånare från Kristianstad kommun.

Under sommaren flyttade vi in i nya lokaler. Under första halvåret var vi utan fast lokal. Inflyttningen i Hagahuset tillsammans med andra verksamheter uppmärksammades med öppet hus den 8 november.

I vår verksamhetsplan för 2017-2019 ligger vårt fokus på marknadsföring. Hur vi kan göra brottsofferjouren mer synlig lokalt för att kunna nå fler brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Vi har deltagit på två seniormässor under året. På olika sätt har vi haft möjlighet att komma ut och prata om vår verksamhet i andra föreningar och forum.

22 februari uppmärksammade vi Internationella Brottsofferdagen med att finnas på polisstationen i Kristianstad.

13/3 hölls årsmöte på Frimurarhuset i Kristianstad. Olle Cox från Brottsofferjouren Sverige föreläste om Ungas utsatthet.

Utbildningar och konferenser

Interna
- Under året har Brottsofferjouren haft tre BOJ-kvällar och två studiebesök.
Dessa kvällar är ett tillfälle för alla i jouren att träffas och utbyta erfarenheter. Vid dessa tillfällen har vi även vidareutbildning och externa föreläsare. Vi har gemensamma träffar för vittnesstöd och brottsofferstöd.
-Utbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd i samarbete med Brottsofferjouren Hässleholm, Osby, Perstorp. Även deltagare från andra jourer i vår region.


Externa
- Konferens för samordnare, Stockholm.
- Konferens för ordförande, Stockholm.
- Inspirationsdagar Arr: Brottsofferjouren Sverige.
 

 

 

 

 

 

 

SPONSORER & EKONOMI


Ett stort tack riktas till alla våra bidragsgivare som gör vår verksamhet möjlig.

Bromölla kommun

Centerns kommunkrets Bromölla Näsum

Kristianstads kommun

Östra Göinge kommun

Axelssons Conditori

Bäckaskog slott

Johanniterorden

Länsförsäkringar

Kollekt
Degeberga Everöds församling
Heliga trefaldighets församling

Brottsofferjourens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret finns tillgänglig på årsmöte i form av balansrapport & resultatrapport.
 

Kristianstad 2019-02-28

 

Tom Riese                                  Anna Nilsson

Ordförande                                Vice ordförande

 

Staffan Lundbom                       Stefan Sturesson

Kassör                                       Ledamot   

 

Stefan Haskå                             Britt-Marie Angergård

Ledamot                                    Ledamot

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.