044-121733

Dagordning årsmöte

Dagordning

§1                      Mötets öppnande

§2                      Godkännande från medlemmar att hålla årsmötet digitalt.
§3                     Val av funktionärer vid årsmötet
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Protokolljusterare tillika rösträknare
d) Redovisning av deltagande medlemmar digitalt samt inkomna frågor och röster.

§4                      Fråga om mötets behöriga utlysande

§5                     Fastställande av dagordning

§6                      Verksamhetsberättelsen

§7                      Styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning samt budget

§8                      Revisorernas berättelse

§9                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10                      Beslutande om kommande verksamhetsperiod
                          a) Medlemsavgift för kommande år
                          b) Verksamhetsplan

§11                   Val av föreningsordförande för ett år

§12                   Val av ordinarie ledamöter

§13                   Val av styrelsesuppleanter

§14                   Val av revisorer

§15                   Val av revisorssuppleant

§16                   Val av valberedning

§17                   Övriga frågor

§18                   Mötet avslutas

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.